Warning: is_file(): File name is longer than the maximum allowed path length on this platform (4096): <h2 style="text-align: center;">Identifikacija</h2> <p>&nbsp;</p> <p>Centar za podršku studentima sa invaliditetom u svom planu rada ima za cilj identifikaciju postojećih studenata i potencijalnih studenata.</p> <p>Identifikaciju postojećih studenata obavljamo u saradnji sa studentskim službama na fakultetima. Za identifikaciju potencijalnih studenata neophodna nam je saradnja sa srednjim školama u Republici Srpskoj i organizacijama osoba sa invaliditetom.</p> <p>Podrška prije upisa na fakultet in /var/www/centar/htdocs/wp-content/plugins/srbtranslatin/vendor/simplehtmldom/simplehtmldom/HtmlDocument.php on line 131

Identifikacija

 

Centar za podršku studentima sa invaliditetom u svom planu rada ima za cilj identifikaciju postojećih studenata i potencijalnih studenata.

Identifikaciju postojećih studenata obavljamo u saradnji sa studentskim službama na fakultetima. Za identifikaciju potencijalnih studenata neophodna nam je saradnja sa srednjim školama u Republici Srpskoj i organizacijama osoba sa invaliditetom.

Podrška prije upisa na fakultet se zasniva na obezbjeđivanju informacija bitnih za upis i ukoliko je potrebno, prilagodba prijemnog ispita.

Kada je student upisan, ili već studira na Univerzitetu u Banjoj Luci, potrebno je da popuni upitnik koji može dobiti u centru ili na našoj internet stranici, te ćemo sa studentom obaviti razgovor i izraditi individualni profil podrške.

 

Podrška u nastavi

 

Ukoliko student ima problema u savlađivanju nastave naš stručni saradnik za podršku u nastavi će pružiti podršku studentu u skladu sa izrađenim profilom podrške.

Ukoliko je student sa težom vrstom invaliditeta i potrebna mu je asistencija u praćenju predavanja i vježbi student ima pravo na podršku stručnog saradnika za podršku u nastavi tokom predavanja i vježbi.

Centar za podršku studentima sa invaliditetom na Univerzitetu u Banjoj luci posjeduje putničko vozilo koje zajedno sa osobljem rektorata koristi za svoje potrebe. Da bi student sa invaliditetom koristio vozilo potrebno je da dostavi dopis u Centar koji će biti proslijeđen rektoru Univerziteta na odobrenje. U dopisu je potrebno naznačiti u koje svrhe Vam treba prevoz i u koje vrijeme. U skladu sa mogućnostima Univerziteta i dostupnosti vozila studentima sa invaliditetom će se izaći u susret.

 

Podrška studentima

sa tjelesnim oštećenjima

 

Na Univerzitetu u Banjoj Luci se vodi računa o uklanjanju arhitektonskih barijera koje otežavaju studentima sa tjelesnim oštećenjima kretanje. U skladu sa finansijskim mogućnostima Univerziteta, zgrade fakulteta se postepeno prilagođavaju potrebama studenata sa invaliditetom.

Do sada su prilagođeni slijedeći fakulteti: Fakultet političkih nauka, Filološki fakultet, Pravni fakultet i Ekonomski fakultet. Ostali fakulteti su djelimično prilagođeni, ili su potpuno neprilagođeni, ali je u planu njihovo prilagođavanje.

Studenti koji žele studirati na fakultetima koji nisu prilagođeni od Centra mogu dobiti podršku prilikom ulaska na fakultet i obavljanja aktivnosti na istom.

Od asistivne opreme za osobe sa tjelesnim oštećenjem Centar posjeduje računarsku tastaturu koja je prilagođena ovim osobama.

 

Podrška studentima

sa oštećenjem vida

 

Studentima sa oštećenjem vida je potrebna veoma obimna podrška kako bi mogli kvalitetno da odgovore zadacima prilikom studiranja.

Prilagođavanje literature – Centar za podršku studentima sa invaliditetom posjeduje Brajev štampač Index basic Dv4 sa kojim možemo štampati materijale manjeg obima. U saradnji sa Javnom ustanovom Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica Republike Srpske štampamo obimnije materijale jer u ovoj ustanovi postoje adekvatni tehnički uslovi za štampanje obimnijeg materijala.

Prilagođavanje literature u elektronskoj formi – Centar za podršku studentima sa invaliditetom slijepim i slabovidim studentima može knjigu koja je štampana na običnoj štampi skenirati i pretvoriti u elektronski format čitljiv čitačima ekrana. Studenti sa oštećenjem vida koji znaju rukovati računarima i govornim programa na ovaj način mogu doći do mnogobrojne literature.

Prilagođavanje literature u audio formi – Literatura u audio formi se može izraditi na dva načina. Prvi način, i jednostavniji, jeste da se knjiga skenira, pretvori u elektronski format i sa softverom Balabolka i sintetičkim glasom pretvori u audio formu. Drugi način, koji je sporiji, izrade literature u audio formi je snimanje knjige u tonskom studiju koristeći ljudski glas. Centar nema svoj tonski studio i za snimanje zvučnih knjiga sarađuje sa Ju BsRs.

            Studenti koji imaju izvijesnog ostatka vida u Centru mogu koristiti elektronsku lupu koja radi na principu zatvorenog televizijskog sistema. Lupa je izuzetno kvalitetna i prilagodljiva različitim tipovima slabovidosti.

            Studenti sa invaliditetom koji imaju potrebu za slušanjem audio materijala u Centru mogu koristiti dejzi plejer Viktor rider. Plejer je izuzetno kvalitetan i podržava sve najnovije standarde zvučnih knjiga.

            Studenti sa invaliditetom koji ne mogu da hvataju bilješke na predavanjima i vježbama imaju pravo da snimaju predavanja i vježbe. Studenti se obavezuju da će snimke koristiti isključivo u privatne svrhe i da ih neće stavljati u javnost. Centar za podršku studentima sa invaliditetom na Univerzitetu u Banjoj Luci posjeduje tri Olimpusova diktafona koji prave kvalitetan zvučni zapis. Studenti sa invaliditetom mogu koristiti ove diktafone.

 

Digitalna tabla

 

            U prostorijama Centra postavljena je „pametna“ digitalna tabla. Tabla se može koristiti kao običan video bim i uz pomoć njezinog softvera može se koristiti kao napredna školska tabla. Uz tablu dolazi i olovka sa senzorom na vrhu sa kojom se može manipulisati sa tablom.

            Ono što bi smo istakli je mogućnost pohrane u računar svega onoga što ste crtali ili pisali na tabli, što je naročito pogodno za slabovide studente koji te snimke kasnije mogu u uvećanoj formi pregledati.

 

Rad sa studentima

sa oštećenim sluhom

 

            Univerzitet trenutno nema tumača gestovnog jezika. Centar može ponuditi predajno-prijemni radio sistem studentima koji imaju izvijestan ostatak sluha. U pitanju je uređaj koji se sastoji od predajnika i mikrofona koga profesor nosi sa sobom prilikom predavanja i radio prijemnika sa slušalicama koji se nalazi kod studenta sa oštećenim sluhom.

 

Volontiranje u centru

 

            Centar nema dovoljan broj zaposlenih radnika kako bi mogao odgovoriti svim obavezama. Rad centra je zamišljen na principu volontiranja studenata i vršnjačke podrške.

            Vršnjačka podrška je sistem podrške koji je popularan u zemljama regiona. Zasniva se na principu podrške studenata vršnjaka u saradnji sa radnicima centra. Uzećemo primjer čitanje literature. Studenti koji nemaju problema sa čitanjem mogu studentima sa invaliditetom pružiti podršku tako što će im pročitati određenu literaturu.

            Volontiranje u centru je zasnovano na sistemu dodatnih Ects bodova.

            Da bi studenti volontirali potrebno je da se jave u prostorije Centra i da u skladu sa svojim mogućnostima dogovorimo saradnju.

3318 Ukupno pregledano1 Danas pregledano