О нама

Центар за подршку студентима са инвалидитетом на Универзитету у Бањалуци је основан 2006 године од стране удружења грађана Инфо парт од именом „Центар за помоћ студентима са инвалидитетом“. Ово удружење се бави проблематиком младих особа са инвалидитетом. Године 2007. Центар је преузео Универзитет и постао је организациони дио при Универзитету. Од 2012. године са укључивањем у TEMPUS EQOPP пројекат Центар дјелује под садашњим именом „Центар за подршку студентима са инвалидитетом“.

         Од оснивања Центар је у складу са својим могућностима пружао подршку студентима којима је она била потребна.

         Центар своје значајније резултате постиже са имплементациоm TEMPUS пројекта „Једнаке могућности за студенте с посебним потребама у високом образовању“ (EQOPP – Equal Opportunities for students with special needs in higher education) који је отпочет 2012. године, а завршава се 2014. године.

        намијењен је унапређењу приступа, задовољавању потреба и права и побољшању искуства студирања студената и студенткиња са посебним потребама (студената са моторичким поремећајима, са оштећењем слуха, са оштећењем вида, специфичним тешкоћама у учењу, менталним поремећајима, студената са поремећајима говорно-језичке комуникације, са хроничним болестима, студената са ризиком каква је припадност етничкој мањини, студената који се налазе у академски неповољном положају и са ниским социо-економским статусом, студената који имају искуство насиља, трауме и сл.) на свим универзитетима у Босни и Херцеговини.

        Главни циљ овог пројекта је подржати универзитете у БиХ у побољшању квалитета и модернизацији високог образовања креирањем институционалних капацитета и развијањем политике и праксе, што ће омогућити свим студентима и студенткињама студирање на универзитетима у БиХ.

        Центар за подршкупредставља координационо тијело на универзитету које доприноси стварању друштва у коме свака особа припада и учествује у потпуности.
Центар за подршку његује образовну околину која је инклузивна и спремна подржати студенте са посебним потребама/инвалидитетом кроз:

–      грађење и одржавање партнерства са факултетима и академским и неакадемским особљем;

–      промовисање свјесности о инвалидитету између свих чланова универзитетске заједнице;

–      осигурање смјерница са обзиром на универзитетске политике и процедуре које осигуравају потпуну партиципацију студената са инвалидитетом у свим аспектима универзитетског живота.

Задатак центра за подршку јесте осигурати да студенти са посебним потребама/инвалидитетом  имају једнак приступ свим универзитетским програмима и активностима. Центар за подршку осигурава студентима могућност да испуне свој пуни потенцијал тако што:

  1. 1.  координише активности академског прилагођавања и сервиса подршке;
  2. 2.  промовише самосталност и самозаступање
  3. 3.  осигурава информације и упућује на одговарајуће ресурсе.

Координатор/ка за подршку је кључна особа на високошколској институцији која координише цијели процес подршке студентима са посебним потребама путем центра за подршку.

Задаци координатора/ке за подршку су:

–      успостављање јасних процедура за провођење идентификационих и других потребних процјена и вођење регистра,

–      осигурање индивидуалног туторства за студенте са инвалидитетом или посебним потребама од стране других студената или наставника у сарадњи са факултетима,

–      кориштење web странице институције у што већој мјери, уз постављање свих релевантних података на вријеме,

–      унапређивање међународне сарадње и размјене студената са инвалидитетом (у сарадњи са канцеларијом за међународну сарадњу),

–      пружање стручне помоћи при пријави и реализацији домаћих и међународних пројеката,

–      пружање информација и подршке у центру за подршку и другим просторима универзитета, телефоном, е-маилом те путем web странице и брошура,

–      сарадња са партнерима: надлежним министарствима, градом, удружењима студената и особа са инвалидитетом или посебним потребама и удружењима која програмски дјелују у корист особа са инвалидитетом, те стручњацима.

638 Укупно прегледано 1 Данас прегледано