U okviru ERASMUS+projekta „Tranzicija studenata sa invaliditetom od visokog obrazovanja do tržišta rada u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori (School-to-Work Transition for Higher Education Students with Disabilities in Serbia, Bosnia & Herzegovina and Montenegro, akronim: Trans2Work) r a s p i s u j e   s e

 

Konkurs za stipendiranu praksu za studente sa invaliditetom

 

I  Predmet konkursa:

 

Predmet konkursa je realizacija projekta Trans2work koji je osmišljen sa ciljem ostvarivanja jednakih mogućnosti, inkluzije i podrške studentima sa invaliditetom na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori, radi njihove konkurenstnosti na tržištu rada.

Projekat Trans2work je zasnovan na pretpostavkama da studenti sa invaliditetom često imaju ograničen pristup i uspjeh unutar visokoškolskih ustanova što za posljedicu ima ograničenu mogućnost njihovog zapošljavanja.

Jedan od segmenata Projekta je mobilnost studenata sa invaliditetom u zemlje u kojima se realizuje ovaj Projekat sa namjerom da se omogući stručna praksa studentima sa invaliditetom. Više se može pročitati na stranici: www.trans2work.eu.

Studenti koji se odluče prijaviti i koji budu izabrani biće primljeni na jedan od slijedećih univerziteta: Univerzitet u Novom Sadu, Univerzitet u Kragujevcu, Univerzitet Metropoliten u Beogradu, Univerzitet Crne Gore.

Stučna praksa će biti realizovana u trajanju od dva (2) mjeseca kod poslodavca u javnom i privatnom sektoru, u skladu sa oblašću koju prijavljeni student studira.

 

II Uslovi za prijavu na konkurs:

 

Na konkurs se mogu prijaviti svi studenti sa invaliditetom prvog i drugog ciklusa (bachelor, master) sa svih fakuklteta Univerziteta u Baljoj Luci.

Iznos stipednije u toku prakse je 1.500,00 evra za dva mjeseca boravka koji podrazumejvaju troškove života.

Studenti dobivaju i putne troškove u iznosu od  180,00 evra.

Zdravstveno osiguranje se može realizovati putem porodinčnog ljekara ispunjavanjem određenog obrazsca koji se ovjerava u Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, o čemu se svaki student mora pobrinuti lično.

Rok za prijavu je do 28. novembra 2017. godine do16:00 časova.

 

III Potrebna dokumenta za prijavu su:

 

  1. CV sa fotografijom (obavezno navesti kontakt adresu i telefon);
  2. Motivacijsko pismo;
  3. Prepis ocjena ili kopija indeksa;
  4. Kopirana stranica pasoša sa ličnim podacima i fotografijom;

Sva dokumentacija treba biti skenirana u PDF formatu sa naznačenim nazivom dokumenta.

Svu traženu dokukmentaciju zainteresovani dostavljaju putem e-maila na adresu mira.makivic@unibl.org ili sasa.grbic@unibl.org

 

IV Napomene:

 

Po završetku konkursa, Univerzitetski centar za podršku studentima sa invaliditetom će komisijski pregledati prijave na ovaj konkurs, izvršiti provjeru dostavljene dokumentacije i izvršiti izbor studenata koji će moći koristiti stručnu praksu izvan Univerziteta u Banjoj Luci.

Imenovana komisija od strane Univerzitetskog centra odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namjenjenih Univerzitetu u Banjoj Luci.

Konkurs i rezultati konkursa se objavljuju na zvaničnoj stranici Univerziteta u Banjoj Luci i na stranici Centra za podršku studentima sa invaliditetom.

Ugovor o praksi (Learning Agreement Student mobility for Traineeship) sa izabranim studentom se zaključuje nakon objavljivanja rezultata konkrusa.

 

Koordinator projekta:

Prof. dr Draženko Jorgić,s.r.

 

 

Rukovodilac Univerzitetskog Centra

za studente sa posebnimpotrebama:

Mira Makivić, dipl.pravnik

R E K T O R,  v.d.

Prof. dr Radoslav Gajanin

 

 

 

e-mail: drazenko.jorgic@ff.unibl.org

mira.makivic@unibl.org

 

Banja Luka, 14.11.2017. godine

828 Ukupno pregledano 1 Danas pregledano