Warning: is_file(): File name is longer than the maximum allowed path length on this platform (4096): <p style="text-align: justify;"><strong>REPUBLIKA SRPSKA</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE</strong><span id="more-417"></span></p> <p style="text-align: justify;">Trg Republike Srpske 1, telefon: 051/338-434, faks: 051/338-857, e-mail: mp@mp.vladars.net</p> <p style="text-align: justify;">Broj: 07.051/67-48/17</p> <p style="text-align: justify;">Datum: 14.11.2017. godine</p> <p style="text-align: justify;">Na osnovu člana 16. stav 6. Zakona o studentskom standardu (&#8221;Službeni glasnik Republike</p> <p style="text-align: jus in /var/www/centar/htdocs/wp-content/plugins/srbtranslatin/vendor/simplehtmldom/simplehtmldom/HtmlDocument.php on line 131

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE

Trg Republike Srpske 1, telefon: 051/338-434, faks: 051/338-857, e-mail: mp@mp.vladars.net

Broj: 07.051/67-48/17

Datum: 14.11.2017. godine

Na osnovu člana 16. stav 6. Zakona o studentskom standardu (”Službeni glasnik Republike

Srpske”, broj: 34/08), člana 4. a u vezi sa članom 6. stav 1. tačka d) Pravilnika o dodjeli

studentskih stipendija (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 101/10, 99/12, 90/13 i

73/15), Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske raspisuje

JAVNI KONKURS

za dodjelu 15 stipendija studentima visokoškolskih ustanova

(kategorija: studenti sa invaliditetom prvog, drugog i trećeg ciklusa studija

koji ostvaruju pravo na dodatak za pomoć i njegu drugog lica)

 

I

Raspisuje se Javni konkurs za dodjelu stipendija za 2018. godinu, za kategoriju studenata sa

invaliditetom prvog, drugog i trećeg ciklusa studija koji ostvaruju pravo na dodatak za

pomoć i njegu drugog lica, redovnim studentima visokoškolskih ustanova u Republici

Srpskoj koje se finansiraju iz budžeta Republike Srpske i redovnim studentima prvog

ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH na studijskom programu

sa Liste studijskih programa za 2018. godinu u skladu sa članom 7. stav 1. tačka b)

Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija.

II

Opšti uslovi za dodjelu stipendija

Za dodjelu stipendija iz tačke I ovog konkursa mogu konkurisati redovni studenti

visokoškolskih ustanova koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srpske i koji

ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

1) da su državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2) da su studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama

na teritoriji Republike, odnosno sa Liste studijskih programa za 2018. godinu u

skladu sa članom 7. stav 1. tačka b) Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija,

redovni studenti prvog ciklusa studija na studijskom programu veterinarstvo, na

visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH, Posebni uslov za dodjelu stipendija

Pored opštih uslova navedenih u tački II ovog Konkursa studenti koji konkurišu za dodjelu stipendija moraju ispunjavati sljedeći poseban uslov:

– da su prvi put upisali godinu studija za koju konkurišu za dodjelu stipendije.

III

Posebni uslov za dodjelu stipendija

Pored opštih uslova navedenih u tački II ovog Konkursa studenti koji konkurišu za dodjelu stipendija moraju ispunjavati sljedeći poseban uslov:

– da su prvi put upisali godinu studija za koju konkurišu za dodjelu stipendije

IV

Kriterijumi za utvrđivanje rang-liste studenata za dodjelu stipendije su:

1) uspjeh u prethodnim studijskim godinama i

2) upisana godina studija, osim na drugom i trećem ciklusu studija.

V

Pravo na dodjelu stipendije imaju i apsolventi, kojima se stipendija isplaćuje do dana diplomiranja, a najduže na period od jedne akademske godine.

Ukoliko apsolvent u navedenom periodu diplomira, dužan je obavijestiti Ministarstvo o prestanku osnova za isplatu stipendije pismeno u roku od 15 dana od dana diplomiranja.

VI

Obrazac prijave (prilog broj 5) kao i obrazac izjave za apsolvente (prilog broj 7) biće dostupni na Portalu Vlade Republike Srpske, na stranici Ministarstva prosvjete i kulture: www.vladars.net i na protokolu Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, Banja Luka, Administrativni centar Vlade Republike Srpske, lamela A, prizemlje.

VII

Uz uredno popunjen obrazac prijave (prilog broj 5) i obrazac izjave za apsolvente (prilog broj 7) iz tačke VI ovog konkursa, podnosioci prijave su obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji:

1) uvjerenje o državljanstvu,

2) uvjerenje o prebivalištu,

3) ovjerenu kopiju prve stranice indeksa,

4) potvrdu o statusu redovnog studenta,

5) uvjerenje o položenim ispitima iz prethodnih godina studija sa prosječnom ocjenom studiranja za studente prvog ciklusa studija,

6) uvjerenje o položenim ispitima u ukupnom prethodnom visokom obrazovanju sa prosječnom ocjenom za studente drugog i trećeg ciklusa studija

7) potvrdu da student nije obnavljao upisanu godinu studija,

8) potvrdu da je student položio sve ispite iz prethodne godine studija (samo za studente I ciklusa studija koji ispunjavaju ovaj uslov),

9) ovjerenu izjavu za apsolvente, 10) rješenje nadležnog centra za socijalni rad o pravu na dodatak za pomoć i njegu drugog lica i

11) foto-kopiju tekućeg računa sa računom banke kod koje je račun otvoren.

VIII

Dokumenti iz tačke VII podtačke 1), 2) i 10) ovog konkursa ne smiju biti stariji od šest mjeseci, a dokumenti iz podtačke 3), 4), 5), 6), 7), 8) i 9) ne smiju biti stariji od dana objavljivanja ovog konkursa.

IX

Podnosioci prijava moraju imati otvoren tekući račun na svoje ime u nekoj od banaka u Republici Srpskoj.

X

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu: „Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Odjeljenje za studentski i učenički standard, Trg Republike Srpske 1, Banja Luka, sa naznakom ”Javni konkurs za studentske stipendije – studenti s invaliditetom”.

Neblagovremene prijave se ne razmatraju.

XI

Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu ”Nezavisne novine” kao i na Portalu Vlade Republike Srpske, stranica Ministarstva prosvjete i kulture: www.vladars.net

XII

Javni konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ”Nezavisne novine”.

XIII

Predstavnici zainteresovanih studentskih predstavničkih tijela visokoškolskih ustanova imaju pravo neposrednog uvida u rad Komisije za dodjelu stipendija, koja razmatra prijave na Javni konkurs i utvrđuje prijedlog za dodjelu stipendija.

XIV

Rang-lista kandidata kojima će biti dodijeljena stipendija za 2018. godinu biće objavljena na Portalu Vlade Republike Srpske, stranica Ministarstva prosvjete i kulture: www.vladars.net

MINISTAR

dr Dane Malešević

1017 Ukupno pregledano2 Danas pregledano