Obavještavamo Vas da je u akademskoj 2018/2019.godini u Univerzitetskom centru za pomoć studentima sa posebnim potrebama registrovano 49 studenata sa posebnim potrebama odnosno osoba sa invaliditetom.

U studentskim službama, na devet naših fakulteta, su registrovani studenti sa invaliditetom. Od  toga: na Akademiji umjetnosti 4 (četiri) studenta; Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 4 (četiri) studenta; Ekonomski fakultet (dva) studenta; Elektrotehnički fakultet (jedan) student; Pravni fakultet 8 (osam) studenata;

Tehnološki fakultet 4 (četiri)studenata; Fakultet političkih nauka 19 (devetnaest) studenata; Filološki fakultet 4 (četiri) studenta; i Filozofski fakukltet 2 (dva) studenta.

Po strukturi invaliditeta imamo 32 studenta sa tjelesnim invaliditetom (paraplegije, cerebralna paraliza, distrofija i drugi tjelesni nedostaci), slijepih i slabovidih 12 studenata,  gluvih i nagluvih 3 studenta i 2 studenta sa teškim bolestima (hemofilija, bolest endokriog sistema, pankreas).

Studenti sa posebnim potrebama Univerzitetskog centra imaju pristup Univerzitetskom centru na taj način što je kod Centra  postavljena rampa, tako da je prilaz jednostavan i lak.

U Zgradi gdje se nalaze prostorije Centra studenti mogu koristiti obične toalete ali su isti prostorno široki tako studenti sa kolicima mogu ući do toaleta.

Studenti mogu koristiti dvije prostorije u kojima se nalazi oprema tj. kompjuteri, laptopi, tableti, indukcijske petlje za gluve, Brajev štampač, Brajev redak i druga oprema koja se nalazi u Univerzitetskom centru, a koja je donirana iz dva međunarodna projekta.

Studentima se na revers izdaje sva nosiva oprema: laptopi, tableti, diktafoni, mikrofoni, go pro kamere i druga oprema.

Centar je opremljen i sa pametnom tablom koja je pogodna za održavanje radionica, okruglih stolova ili predavanja kada se održavju u Univerzitetskom centru.

Arhitetkotnske barijere za prilaz studentima sa posebnim potrebama su riješene na Fakultetu političkih nauka, Filološkom fakultetu, Ekonomskom i Pravnom fakultetu. Djelimično su pristupačni svi fakulteti, osim Filozofskog i Poljoprivrednog fakulteta.

Na Poljoprivrednom fakultetu nemamo studenata sa posebnim potrebama.

            Pozivamo sve naše studente da se slobodo obrate sa pitanjima na koje ćemo rado odgovoriti. Studenti nas mogu kontaktirati putem e-maila, putem telefona i lično u prostoru Univerzlitetskog centra.

 

Informaciju uredili:

  • Mira Makivić, dipl.pravnik, Rukovodilac Univerzitetskog centra za pomoć studentima sa posebnim potrebama i
  • Saša Grbić, Stručni saradnik Centra.

           

1449 Ukupno pregledano 3 Danas pregledano